มาตรการป้องกันและควบคุม

สถานการณ์ปัจจุบัน

การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

COVID-19

มาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์ปัจจุบัน

การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ตลอดจนการปฎิบัติงานและการติดต่อภายนอก

ขั้นตอนการทำแอลกอฮอล์เจล

การแจกจ่ายแจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนรอบข้าง

และ บริษัทลูกค้า ที่ Contact กับบริษัท เพอร์เฟค ฯ

PERFECT CHEMICAL AND SERVICE CO.,LTD.