top of page
IMG_7940.jpeg

 Our

Perfect

Beginning

จุดเริ่มต้น Perfect

             บริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เริ่มแรกเดิมที ผู้บริหารมีความฝันที่จะสร้างธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง และสามารถพัฒนา ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้ได้ จนมีโอกาสได้พบแนวทางที่เคยวาดฝันไว้

             

              การเข้ามาในวงการธุรกิจเคมี เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่าย แต่ทว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในช่วงแรก ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหา จึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาและพัฒนาเคมีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี จึงทำให้สามารถยกระดับเคมีให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนามาโดยตลอดทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพตรงกับการแก้ปัญหาสภาพน้ำในภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้

Our Vision

              บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งมาเพื่อการแก้ปัญหาคุณภาพ

น้ำในระบบโดยใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ยาวนาน

ทีมบริหารประกอบด้วยนักวิชาการด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี และน้ำเสีย ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

 

              บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำไปในทางที่ถูกต้อง

และเหมาะสมไม่เกิดปัญหาของสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรแต่สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ

ปลอดภัย มีการสลายตัวหรือเปลี่ยนสถานะทำให้ไม่เกิดภาวะสารตกค้าง รวมถึงการพัฒนาด้านการให้บริการ

พร้อมทั้งทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียในทุกๆด้าน

ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

              ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้ง บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านของตัวผลิตภัณฑ์ 

ด้านการให้บริการ ตลอดจนก้าวไปถึงการพัฒนา ในรูปแบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงกับการทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง บริษัทตระหนักเสมอในสิ่งที่บริษัทได้รับ รวมถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกัน บริษัทขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ทุ่มเท รวมถึงประสบการณ์ความรู้ความชำนาญที่เรามี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจ

LINE_ALBUM_2024.4.3_240606_1.jpg

Our Concept

"....เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสารเคมีว่ามีผลเสีย และ อันตรายกลับมาสู่เคมีที่มีคุณภาพสูง

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน และ สิ่งแวดล้อม...."

พัฒนาโครงการสีเขียว
                           เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการขนส่ง Bulk

โครงการประหยัดพลังงานขนส่ง

โครงการขนส่งเคมีโดยใช้ถังส่งแบบ Bulk

image.png

        ปัจจุบันบริษัทฯได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็น Bulk Chemical Tank ขนาดใหญ่เพื่อลดจำนวนของถังขนาดเล็ก

ซึ่งย่อยสลายได้ยาก และทำลายสิ่งแวดล้อม

โครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง
image.png

       บริษัทฯ ของเราใช้รถยนต์ในการเดินทางดูแลหน้างาน และขนส่งสินค้า ดังนั้นเราจึงใช้ระบบตรวจจับความสิ้นเปลืองน้ำมัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์อย่างจริงจัง ควบคุมมลพิษจากควันเสีย

และลดการใช้พลังงาน

HAPPY HOUR

5pm-8pm

DAILY

เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                                    รับรองโดยมาตรฐานสากล
logo 14001.jpg

ISO 14001:2015

logo_green-industry.png

Green Industry

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

bottom of page