top of page

ชนิดและประเภทของ Cooling Tower

คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในระบบทำความเย็น หรือ กระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำและอากาศ น้ำที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกฉีดเป็นฝอยโดย Spray Nozzle ปล่อยลงมาจากด้านบนของคูลลิ่ง กระทบกับ Fill Material (Packing) เพื่อให้กระจายตัวเพิ่มพื้นผิวสัมผัสของน้ำ กับอากาศซึ่งจะถูกพัดลมดูดอากาศที่อุณหภูมิต่ำและแห้งจากบริเวณรอบข้างแล้วปล่อยลมอุณหภูมิสูงขึ้นหลังจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำที่ด้านบนน้ำที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วจะตกลงมาที่ถาดรอง (Collection Basin) ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำพร้อมถูกนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับเครื่องจักร

Address

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5 ซ.งามวงศ์วาน 19ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone

02-953-5550-2 ต่อ 110

Email

Connect

  • Line
  • Facebook
bottom of page