top of page

perfect chemical and

SERVICE

จุดเริ่มต้นเพอร์เฟค

เดิมทีมีความใฝ่ฝันอยากจะทำธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองสามารถพัฒนาสิ่งนั้นให้ก้าวไปสู่ความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี

ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้ได้ จนมีโอกาสได้พบแนวทางที่เคยวาดฝันไว้ การเข้ามาในวงการธุรกิจเคมีเริ่มต้น

ด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จบการศึกษาทางด้านนี้มาโดยตรงอยู่แล้ว สำหรับในการเปิดตัวช่วงแรก

ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้ จึงมีแรงบันดาลใจ

ที่จะศึกษาและพัฒนาเคมีให้มีประสิทธิภาพให้ได้ ประกอบกับได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทฯผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี จึงทำให้สามารถ

ยกระดับเคมีให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น  

มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด ทำให้ผลิตภัณฑ์เคมีมีคุณภาพตรงกับการแก้ปัญหา

สภาพน้ำในภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีจนได้ รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นจุดเริ่มต้นให้เพอร์เฟคเป็นบริษัทฯที่มีการให้การบริการด้วยนักวิทย์ที่จบสายวิทย์โดยตรง 

รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเข้าปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ นับเป็นบริษัทแรก

ที่ให้บริการในรูปแบบนี้ “Leader of Service” จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงจุดที่สุด

ก้าวแรกของเพอร์เฟค

ก้าวแรกไม่ใช่วันที่เปิดบริษัทเพอร์เฟค แต่เป็นวันที่บริษัทฯพร้อมที่สุดในวันที่บริษัทฯเข้าสู่การได้รับมาตฐานสากลในเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 17025 ซึ่งจะได้รับในระยะเวลาอันใกล้นี้ แนวทางการทำงานของบริษัทฯมุ่งเน้นให้เกิดการยอมรับในบริษัทฯเคมี

ที่ดำเนินงานโดยกลุ่มคนไทย ที่ก้าวขึ้นมาสู้กับบริษัทฯเคมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของต่างชาติที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน เราจะทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานที่เรามีกับความทุ่มเทในธุรกิจด้านนี้อย่างจริงจังและจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังในตัวเรา

“เราจะไม่มองในผลประโยชน์

ที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ซึ่งเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่ผิด

แต่ถ้าเราพัฒนาจนเกิดการยอมรับ

พัฒนาความรัก 

ความภูมิใจในองค์กร

และประเทศชาต”

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

แนวคิดที่สำคัญที่เกิดจากการทำงานได้ไปนำเสนอสินค้ากับโรงงานแห่งหนึ่ง เห็นพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงกำลังปฏิบัติหน้าที่

เติมน้ำยาเคมีเข้าสู่ระบบโดยขาดอุปกรณ์ป้องกันและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ น้ำยาเคมีที่มีสภาพเป็นกรดอย่างรุนแรงไปเติมทำให้เกิด

ปฏิกิริยาเป็นละอองไอฟุ้งเข้าสู่ใบหน้าเกิดอาการสำลักและระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง เหตุการณ์ในวันนั้นจึงเกิดแนวคิด

ว่า ถ้าผู้ขายเป็นผู้ดูแลรวมถึงใช้เคมีที่มีคุณภาพตรวจสอบควบคุมให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย และนำไปใช้งาน

อย่างถูกวิธีสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในภายหลังด้วย

แผนการทำตลาดในอนาคต

เป็นสิ่งที่อยู่ในใจตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบริษัทฯ ในความที่ต้องการให้เกิดการยอมรับและก้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดี

ในมุมมองของการทำธุรกิจ เราจะไม่มองในผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่ผิดแต่ถ้าเราพัฒนาจนเกิดการยอมรับ พัฒนาความรัก ความภูมิใจในองค์กรและประเทศชาติ เพียงแค่ทุกคนมีจุดยืนที่จุดเดียวกันแล้ว แทบไม่ต้องทำการตลาดใดๆลยเพียงแต่ทำงานให้ดีที่สุดกับงานที่เราภูมิใจและลูกค้าที่เรารักก็เพียงพอแล้ว

bottom of page