top of page
image.png
image.png

             บริษัทเพอร์เฟค เคบริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เริ่มแรกเดิมที คุณ ธนวัชร์ คงสว่าง (ผู้บริหาร) มีความฝันที่จะสร้างธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง และ พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้ได้ จนมีโอกาสได้พบแนวทางที่เคยวาดฝันไว้

การเข้ามาในวงการธุรกิจเคมี เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จบการศึกษาทางด้านนี้มาโดยตรงอยู่แล้ว แต่ว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในช่วงแรก ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหา จึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาและพัฒนาเคมีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี จึงทำให้สามารถยกระดับเคมีให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนามาโดยตลอดทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพตรงกับการแก้ปัญหาสภาพน้ำในภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้น ของ Perfect

image.png

วิสัยทัศน์บริษัท

                   บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งมาเพื่อการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบโดยใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ยาวนาน ทีมบริหารประกอบด้วย นักวิชาการด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี และน้ำเสียในระบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

 

                   บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำไปในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมไม่เกิดปัญหาของสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรแต่สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีการสลายตัวหรือเปลี่ยนสถานะทำให้ไม่เกิดภาวะสารตกค้าง รวมถึงการพัฒนาด้านการให้บริการ พร้อมทั้งทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียในทุกๆ ด้าน ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

                    ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านของตัวผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ตลอดจนก้าวไปถึงการพัฒนา ในรูปแบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 17025 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงกับการทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง บริษัทตระหนักเสมอในสิ่งที่บริษัทได้รับ รวมถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกัน บริษัทขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ทุ่มเท รวมถึงประสบการณ์ความรู้ความชำนาญที่เรามี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจ

image.png

แนวคิด Perfect

"มุ่งมั่นพัฒนาเคมีควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

image.png

ทีมงานเพอร์เฟค ฯ ทุกคน ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       เราจึงมุ่งมั่นริเริ่มโครงการสีเขียว เพื่อพัฒนาการทำงานของเรา

           ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

image.png

โครงการสีเขียว

โครงการขนส่งเคมีโดยใช้ถังส่งแบบ Bulk

ปัจจุบันบริษัทฯได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็น Bulk Chemical Tank ขนาดใหญ่เพื่อลดจำนวนของถังขนาดเล็กซึ่งย่อยสลายได้ยาก และทำลายสิ่งแวดล้อม

โครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง

บริษัทฯ ของเราใช้รถยนต์ในการเดินทางดูแลหน้างาน และขนส่งสินค้า ดังนั้นเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์อย่างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกเช้า เพื่อควบคุมมลพิษจากควันเสีย และลดการใช้พลังงาน

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล ฯ เริ่มต้นด้วยการเป็นบริษัทเคมีที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 เพื่อจัดการทั้งรูปแบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเสมอมา

ใบรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส ได้รับใบรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้ง ISO 14001:2015 และ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการพัฒนาบริษัทเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทีมงานเพอร์เฟค ฯ ทุกคน ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       เราจึงมุ่งมั่นริเริ่มโครงการสีเขียว เพื่อพัฒนาการทำงานของเรา

           ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

โครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง

บริษัทฯ ของเราใช้รถยนต์ในการเดินทางดูแลหน้างาน และขนส่งสินค้า ดังนั้นเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์อย่างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกเช้า เพื่อควบคุมมลพิษจากควันเสีย และลดการใช้พลังงาน

image.png

Address

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5 ซ.งามวงศ์วาน 19ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone

02-953-5550-2 ต่อ 110

Email

Connect

  • Line
  • Facebook
bottom of page